برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون

طرح آموزش عام رایگان دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه با برنامه پخش از تلویزیون عرفان حلقه

سری بیستم - ۸ اردیبهشت لغایت ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

برنامه تلویزیون عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh