برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون

جدول زمان‌بندی پخش دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه از تلویزیون عرفان حلقه - سری پانزدهم

شروع دوره‌ها از ۱ مهر لغایت ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱

Halgheh Tv
تلویزیون عرفان حلقه
تلویزیون ترم 1  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri