برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون

طرح آموزش عام رایگان دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه با برنامه پخش از تلویزیون عرفان حلقه

سری نوزدهم - ۱۹ اسفند لغایت ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

برنامه تلویزیون عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh
تلویزیون ترم 1  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم 2  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم 3  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم 4  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم 5  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم 6  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم 7  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم 8  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
سایمنتولوژی نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri
تلویزیون ترم دفاعی  نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taher

 مربی گری نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه
محمدعلی طاهری
Old Education Program
Erfan Keyhani Halgheh 
Mohammad Ali Taheri