1- درس شعور از ابتدا تا انتهای ویدیوی 5
2- درس فرادرمانی کامل (از ابتدا تا انتها)
3- درس سایمنتولوژی از ابتدا تا انتهای ویدیوی 47
4- درس شعور از ابتدای ویدیوی 6 تا انتهای ویدیوی 17
5- درس عرفان به صورت کامل (از ابتدا تا انتها)
6- درس سایمنتولوژی از ویدوی 48 تا انتهای 138
7- درس شعور از ویدیوی 18 تا انتهای 108

نکات مهم:
1- معرفت پژوهان گرامی توجه داشته باشید که حلقه ها به فاصله یک هفته باشد.

2- بیشتر از یک حلقه جدید در یک هفته نگیرید که بتوانید حلقه جدید را به خوبی درک کنید.

3- تفویض حلقه در نظام جديد از روی ليست كلاسی انجام می شود و نیازی به دادن ساعت برای تفویض نيست. بنابراين هر بار ويدئویی را در سايت آكادمی مشاهده می كنيد كه در آن گفته شده می توانيد از حلقه ای استفاده كنيد مطمئن باشيد كه حلقه و حفاظ آن به شما تفويض شده است.

4- در مورد نحوه برقراری ارتباط مطالب زیر را در نظر داشته باشید:
 - بعد از تماشای ويديوی كلاس درس آكادمی می توانید ارتباط برقرار کنید.
- راس ساعت های فرد میتوانید ارتباط برقرار کنید. (علاوه بر اینکه معرفت پژوهانی که در دوره ها ثبت نام کرده اند، پس از مشاهده هر ویدیو نیز می توانند ارتباط آن ویدیو را بگیرند)
- مدت زمان همه ارتباط ها به مدت ٢٠ دقيقه توصيه می شود؛ اگر این مدت زمان امکان پذیر نیست، بر حسب امكان و شرايط زمانی می تواند تغییر کند.
همچنين ممكن است احساس برقراری ارتباط بيش از اين مدت باشد كه باز هم بنابر تمایل معرفت پژوه امكان پيگيری يا قطع ارتباط وجود دارد. 
- پيشنهاد می شود ارتباط ها با چشم بسته باشد.


برای مشاهده تمامی اطلاعات و حلقه هایی که تا کنون در دروس نظام جدید داده شده است به بخش راهنما مراجعه کنید.

Last modified: Thursday, 30 March 2023, 7:31 AM