واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی


برای یافتن واژه مورد نظر میتوانید از باکس جستجو در واژه نامه استفاده کنید.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  161  (Next)
  ALL

ا

ارتباط دهنده

Connectorارتباط شعوری

T-Consciousness Connectionارتباط عام

General Connectionارتباط عام ذرات

General Connection of particlesارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

General software connection of existence layoutارتباط ویژه (ر.ک. حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)ارتباط گیرنده

Connectee


ارتعاش بنیادی

Fundamental vibrationارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's viewارتقاء وجودی

Existential elevation / improvement
Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  161  (Next)
  ALL