می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه

آ

آلودگی(به موجودات و تشعشعات منفی)

Contaminationآگاهی (مشاهدات و دریافتها)

Awarenessآگاهی (هوشمندی حاکم بر جهان هستی)

Awareness


آگاهی از وجود خود

Self existence-awarenessآگاهی الهی

Divine Awarenessآگاهی شبکه مثبت

Positive Network Awarenessآگاهی شبکه منفی

Negative Network Awarenessآگاهی مثبت و منفی

Positive and Negative Awarenessآینده بینی

Divination


آینه مطلق

Absolute mirror
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه