واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی


برای یافتن واژه مورد نظر میتوانید از باکس جستجو در واژه نامه استفاده کنید.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL

آ

آزمونبانان

Trialians (T Group)آستانه درک

Threshold of Perceptionآستانه درک ذهنی

Threshold of mental perceptionآستانه درک فراذهنی

Threshold of supra-mental perceptionآستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perceptionآشکارسازی حیات

Detection of Lifeآلودگی امواج

Wave pollutionآلودگی تشعشعات شعوری

Contamination of T-Consciousness Meta-Emissionsآلودگی هدایتی

Conductivity pollutionآلودگی پلاریتی

Polarity pollution
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL