می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه

آ

آزمونبانان

Trialians (T Group)آستانه درک

Threshold of Perceptionآستانه درک ذهنی

Threshold of mental perceptionآستانه درک فراذهنی

Threshold of supra-mental perceptionآستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perceptionآشکارسازی حیات

Detection of Lifeآلودگی امواج

Wave pollutionآلودگی تشعشعات شعوری

Contamination of T-Consciousness Meta-Emissionsآلودگی هدایتی

Conductivity pollutionآلودگی پلاریتی

Polarity pollution
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه