این سایت به همراهان خارج از کشور اختصاص داده شده است. 


مکتب عرفان کیهانی حلقه / The School Of Erfan Halgheh


   این مکتب توسط استاد محمد علي طاهري و با هدف رشد و تعالي انسان بنيانگذاري شده است.
 این مکتب عرفان نوین با چهل سال قدمت، انسان شمول است؛ و از طریق معرفت پژوهی، ارتقاء کیفی شناخت، اصلاح بینشها و اصلاح نرم افزارهای وجودی انسان باعث ایجاد تحولات مثبتی در زندگی او میشود.
 در آکادمی طاهری، مبانی تئوری و عملی این مکتب از طریق تدریس و اتصال در حلقه های کاربردی به علاقه مندان آموزش داده میشود. دوره های مکتب عرفان کیهانی حلقه در حال حاضر در دو برنامه متفاوت ارائه میگردد.

 دوره های نظام قدیم: چکیده یی مقدماتی از بخشی از عرفان حلقه است که از طریق تلویزیون حلقه، وب سایت و مربیان عرفان حلقه (به صورت مجزا) تدریس میشود.
دوره های نظام جدید: بخش مفصلتری از عرفان حلقه در سطح متوسطه است که تحت وب و توسط آکادمی طاهری تدریس می شود.

 مکتب عرفان کیهانی حلقه به بررسی و معرفی شعور و هوشمندی حاکم بر جهان هستی می پردازد. شعور و هوشمندی یکی از عوامل بنیادین تشکیل دهندۀ هستی است که نه ماده و نه انرژی است.