Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL

آ

آباد شدن

to flourish


آبادی

Flourishment

آدم

Ādam



آدم کل

Ādam the whole (The Uni-Body)



آدمیزاده / آدمی

Ādamian/s


آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity


آرامش باطنی / درونی

Inner tranquillity



آرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxation



آزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Free



آزمایش آخر

Final Trial



آزمونبانان

Trialians (T Group)



آستانه درک

Threshold of Perception



آستانه درک ذهنی

Threshold of mental perception



آستانه درک فراذهنی

Threshold of supra-mental perception



آستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perception



آشکارسازی حیات

Detection of Life



آلودگی امواج

Wave pollution



آلودگی تشعشعات شعوری

Contamination of T-Consciousness Meta-Emissions



آلودگی هدایتی

Conductivity pollution



آلودگی پلاریتی

Polarity pollution



آلودگی(به موجودات و تشعشعات منفی)

Contamination



آگاهی (مشاهدات و دریافتها)

Awareness



آگاهی (هوشمندی حاکم بر جهان هستی)

Awareness


آگاهی از وجود خود

Self existence-awareness



آگاهی الهی

Divine Awareness



آگاهی شبکه مثبت

Positive Network Awareness



آگاهی شبکه منفی

Negative Network Awareness



آگاهی مثبت و منفی

Positive and Negative Awareness



آینده بینی

Divination


آینه مطلق

Absolute mirror



ا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)



ابرآگاهی

Super-Awareness



ابرانسان

Super-human



ابردستگاه

Super-system, Super-machine



ابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousness



ابرشعور

Super-T-Consciousness



ابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousness



ابرهوشمندی

Super-Intelligence



ابزار (پله عقل)

Means



ابزار بی ابزاری

Means-free Means



ابزارهای اصلی

Main Means



ابزارهای واسطه ای

Intermediary Means



ابلیس

Iblīs



ابلیس زاده

Iblīsian/s



ابلیس کل

Iblīs the whole



اتصال

Link (Ettesāl)



اتصال جمعی

CollectiveLink (Ettesāl)



اتصال دهنده

Linker



اتصال عام

General Link (Etteāl)



اتصال فردی

Individual Link (Etteāl)



اتصال گیرنده

Linkee


اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligence



اثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence/effect



اجابت

Granting



اجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidance



اجزای کیهان

Components of the Cosmos



احاطه

Encompassment



احتکار آگاهی

Hoarding the Awareness



احدیت

Aadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)



اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomy



اختلال شعوری نرم افزاری

Software-originated T-Consciousness Disorder



اختلال و آشفتگی

Disturbance and perturbation



ادراکات

Perceptions



ادراکات شهودی

Intuitional Perceptions



اذن الهی

Divine Permission (Edhn)



اراده (و اجراء)

Volition (and execution)



اراده الهی

Divine Determination



ارباب (در کنترل ذهن و تشعشع دفاعی)

Lord



ارتباط

Connection (Ertebāt)



ارتباط با پایاننامه [سوگندنامه]

Connection through Certificate [Affidavit]



ارتباط دهنده

Connector



ارتباط شعوری

T-Consciousness Connection



ارتباط عام

General Connection



ارتباط عام ذرات

General Connection of particles



ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

General software connection of existence layout



ارتباط ویژه (ر.ک. حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)



ارتباط گیرنده

Connectee


ارتعاش بنیادی

Fundamental vibration



ارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's view



ارتقاء وجودی

Existential elevation / improvement



ارتقاء کیفی

Qualitative improvement



ارزشگذاری

Valuation



ارزشیابی (وجدان)

Evaluation


ارزیابی بینشی

Outlook evaluation



ارض

Arʣ (the Ground of Bi-Polar Cycle)



اریکه قدرت الهی

Throne of Divine Power



از خودبیخودی کالبدی

Bodily Self-Senselessness



ازل

Beginningless Eternity (Azal)



استاد ازل

Azal Master



استاد حق

TRUTH Master (aqq Master)



استاد درون

Inner Mentor



استخراج اطلاعات

Information extraction



استدلال

Reasoning



استعداد ثانویه

Secondary talent



استعداد ریشه ای (نرم افزار)

Original talent



استقراء (از جزء به کل)

Induction


استنتاج (از کل به جزء)

Deduction



اسفار اربعه

Asfār-e Arbaeh (The Four Journeys)



اسفل سافلین

Asfal-a sāfelīn (the Nethermost point in Bi-Polar Cycle)



اسم اعظم

Esm-e Aᶜẓam(Greatest Name)


اسماء و صفات الهی

Divine Names and Attributes



اسکن با نیروی کیهانی

Scan through Cosmic force



اشتراک

Communality



اشتراکی

Communal, Shared



اشتیاق

 Eagerness



اشراق

Illumination (the Shining/Ešrāq)



اصالت نرم افزار

Originality of Software



اصل احاطه

Principle of Encompassment



اصل اصالت نرم افزار

Principle of Software originality



اصل بقای عام

Principle of general survival



اصل بقای ماده

Principle of survival of matter



اصل تاثیر شعوری عام

Principle of general T-Consciousness effect



اصل تاثیر متقابل

Principle of interaction effect



اصل تضاد

Principle of Opposition



اصل حرکت

Principle of Motion



اصل عدم قطعیت

Principle of Uncertainty



اصل عدم قطعیت طاهری

Taheri Uncertainty Principle



اصل مثلث شعوری

Principle of T-Consciousness Triangle



اصل نسبیت «ط»

Principle of Relativity (T)



اصل وحدت راه

Principle of Unity of the Path



اصلاح الگوی خواب

Sleep pattern correction



اصلاح نرم افزاری

Software modification



اصلاح و تنظیم مبدلهای انرژی پنهان

Modification and adjustment of hidden energy converters



اصول حاکم بر مهندسی شعوری کیهان

Principles governing T-Consciousness engineering of the Cosmos



اصول دین / مذهب

Principles of religion



اصول رهروی (شریعت)

Principles of wayfaring (Šarīah)



اصول مهندسی

Engineering principles



اصول نرم افزاری مهندسی

Software principles of engineering



اضافه کاری

Extra-working



اضداد

Opposites



اضطرار

Helplessness



اطلاعات

Information



اطلاعات مولکولی زیستی/ غیرزیستی

Biotical / Abiotical molecular Information



اعتقاد

Credence, Belief



اعداد و ارقام

Numbers and Figures



اعراف

Arāf (the Supreme status following the Hell)



اعلام فرادرمانی

Applying Faradarmani



اغوا

Temptation (Eghwā)



افراد دانا و سوپردانا

Learned & super learned individuals



افراد ساده

Simple / Simple-Minded individuals



افراد متعالی و معمولی

Sublime & ordinary individuals



افسردگی تشعشعاتی

Meta-Emissonal depression



افسردگی جسمی

Physical depression



افسردگی ذهنی

Mental depression



افسردگی روانی

Psychical depression



الا (با یک الاّیی ابلیس ایجاد تضاد می کند)

Ellā (Except, But)



الست بربکم - ألَستُ بِربِّکم؟

Am I Not Your Lord? (A-lastu bi-Rabbi-kum?)



الناس

Ādamians (Al-Nās)



اله الناس

God of Ādamians (Elāh-e al-Nās)



الهام

Inspiration (Elhām)



الیه راجعون

Returning-To-Him (Ilayhi Rājiūn)



امانت (: ودیعۀ الهی)

Deposit, Trust



امانتداری

Safekeeping



اماکن خصوصی

Private places / Spaces



اماکن عمومی

Public places / Spaces



امتزاج (تصویر و صاحب تصویر)

Merge



امتزاج من ثابت و من متحرک

Interfusion / Fusion of the Stationary Me & the In-Motion Me



امیدواری (فاز مثبت)

Hopefulness



ان شاء الله

Allāh willing (Enšāa-Allāh)



ان-قطبی

N-Polar



انا الحق

I Am the TRUTH (Ana al-Haqq)



انا خیر منه (أنَا خَيْرٌ منهُ)

I Am Better Than Him (Ana Xayrun Minhu)



انا لله

We Belong To Allāh (Ennā Lellāh)



انبساط کیهان

Expansion of the Cosmos



انتقال شعوری

T-Consciousness transmission



انجام رسالت بندگی

Fulfilling the mission of Servitude



انجام عبادت عملی

Performing practical Servitude



انحصارطلبی (اصل)

Monopolization


انحنای فضا - زمان

Space-Time curvature



اندیشه کل

Thought in the whole



انرژی آشکار

Clear/apparent energy



انرژی انقباضی

Contractional energy



انرژی انگیزه

Motivation energy



انرژی تاریک

Dark energy



انرژی تاریک زیستی

Biotical dark energy



انرژی در کثرت

Energy in multiplicity



انرژی روانی

Psychic energy



انرژی روشن

Light energy



انرژی ساده سرد و خاموش

Simple, cold and silent (off) energy



انرژی غیرمتراکم

Non-dense energy



انرژی فوری

Instant energy



انرژی قابل / غیرقابل رویت

Invisible / visible energy



انرژی محض

Pure energy



انرژی مستتر

Concealed energy



انرژی نوع دوم

Energy the 2nd type / Energy type 2



انرژی پنهان

Hidden energy



انرژی پنهان شرایط اضطرار

Hidden energy of urgency condition



انرژی کند

Slow energy



انسان متعالی

Sublime human



انسان معمولی

Ordinary human



انسان پست

Inferior human



انسانشمول

Human-inclusive



انسانشناسی

Humanology



انعکاس رحمانیت الهی

Ramāniyyat-e Elāhī reflection



انعکاس شعور جمعی

Reflection of collective T-Consciousness



انفاق

Donation (Enfāq)


انفاق شونده

Donee / Donatory (Enfāq recipient)



انفاق کننده

Donor / Donator (Enfāq Maker)



انفجار (ذره)

Explosion (Particle)



انقباض

Contraction



انقباض بزرگ

Big Contraction, Quench



انگیزش حواس پنجگانه

Motivation of the five senses



انگیزش صوتی

Sound / Auditory motivation



انگیزه برتر

Transcendent incentive



انگیزه متعالی

Sublime incentive



انگیزه پذیری (نرم افزار)

Motivatablity (Software)



اولیاء الهی

Divine Companions (Awliyā)



اپیدمی جهانی ذهنی- روانی (بیخودیگری)

Mento-psychical pandemic (Senselessness disorder= Bīxodism)



اکوسیستم زمینی / کیهانی

Terrestrial / Cosmic Ecosystem



ایادی دجال

Dajjāl's accomplices



ایثار و فداکاری

Devotion and self-sacrifice



ایمان

Faith (Īmān)



ایمان به غیب

Faith in Ghayb (Invisible / Hidden)



اینترنت کیهانی

Cosmic Internet



ب

بار شعوری

T-Consciousness load



باردار کردن (سفره)

Charge


بارداری شعوری

T-Consciousness-aided conception



بارش

Downpour, Raining (Bāreš)



بازتاب شعوری

T-Consciousness reflection



بازگشت کیهان

Cosmos Return



بازیافت زباله

Recycling trash / rubbish



باطن

Inner (en)



باطن هستی

Inner of universe



باطنبینی

Inner-viewing



باطنی

Inner(enic)



بالفعل

Actual (Be-al-Fel)



بالفعلی

Actuality (Be-al-Feli)



بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh)



بالقوگی

Potentiality (Be-al-Qovvegi)



باور

Belief (Bāvar)



بایگانی ابدی اطلاعات

Eternal archive of Information



بخش روان مثبت

Positive section of psyche



بخش روان منفی

Negative section of psyche



بخشش (انسان به هستی)

Donation



بخشش (ساحت مقدس خدا)

Bestowment, Divine Gift



بخشش (فیض رحمانی)

Gift



بخشش و بخشوده شدن (من معنوی)

Forgive & being forgiven



بدبینی

Pessimism



بدعت / بدعتگذاری

Heresy


برزخ

Barzax (the Interval, Isthmus)



برقراری اتصال

Link (Ettesāl) establishing


برنامه اجرای عملی کیهان

Program for practical execution of the Cosmos



برنامه خودکار ناخودآگاهی

Subconscious automated program



برنامه ریزی شده

Programmed



برنامه عملکردی

Functional program



برنامه مدیریت کیهان

Program of managing the Cosmos



برنامه نرم افزاری ایجاد

Software program of creation



برنامه پذیر

Programmable



برهان خلف

Proof by Contradiction (Borhān-e Xolf)



بروز تضاد

Emergence of Opposition



برکات آسمانی / الهی

Divine / Heavenly Blessings



برکت

Barakat (Divine Blessing)



برگردان موسیقی

Music-Reversal / Reversing



بستر وجود

Bed of existence



بسته بالفعل اطلاعات

Actual package of Information



بستۀ بالقوۀ اطلاعات

Potential package of Information


بسم الله الرحمن الرحیم

Bism-i Allӓh-i al-Ramӓn-i al-Raīm

(In the Name of Allāh, the All-General Merciful, the All-Special Merciful)



بصیر (صفت خداوند)

All-Seeing (the) (al-Baīr)



بصیرت

Insight



بلغمی (مزاج و تیپ)

Phlegmatic temperament



بله جانانه / محضری

Wholehearted Yes



بنیاد (طینت یا سرشت)

Bonyād (the Basis)



به نام بی نام او

In the Name of the Nameless



بهشت در وحدت

Paradise in unity



بهشت در کثرت

Paradise in multiplicity


بهشت ناآگاهی

Unawareness paradise



بهشت نقد

Present paradise



بهنجاری

Normality


بی ابزاری

Means-freeness



بی تلاشی

Effort-freeness



بی تمنایی

Desire-freeness



بی قبلگی

Qebleh-freeness



بی وطنی

Home-freeness



بیحرمتی

Desecration, Irreverence



بیخدایی

Atheism



بیخودیگری

Zombiism (Bīxodīsm)



بیذهن

Mind-free



بیذهنی

Mind-freeness



بیرنگی

Color-freeness



بیرون ریزی

Discharge



بیرونی / خارجی (کنترل دشارژ)

External



بیزمانی

Time-freeness



بیطرف / بیطرفی

Impartial / Impartiality



بیماری بینشی

Outlook-related illness



بیماری خودتوجیهی

Self-justification illness



بیماری دادگاهی

Court-related illness



بیماری ذهنی-تنی

Mentosomatic illness



بیماری روانتنی

Psychosomatic illness



بیماری نرم افزاری شرطی

Conditioned software - originated illness



بین کهکشانی

Intergalactic



بینامی

Name-freeness



بینش (فیلتر نرم افزاری)

Outlook (Software filter)



بینش انسان

Human's outlook


بینش فراکلنگری

Interuniversalism outlook


بینظری

Opinion-freeness



بینظمی

Dis-order, Non-order



بینقشی

Role-freeness



بینیازی

Need-freeness



ت

تأثیرپذیری

Effectablity


تارهای ارتعاشی

Vibrating Strings



تبادل حرارتی

Heat exchange



تبادل شعوری

T-Consciousness interchange



تبادل محیطی

Environmental interchange



تبادل یونی و الکترونی

Electron and ion exchange



تبرئه خدا

Exculpating Allāh



تبرک

Blessedness



تبعات عشق

Consequences of love



تثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axis



تجربه جمعی کیهان

Collective experience of the Cosmos



تجربه عرفانی

Erfanic experience



تجزیه و ترکیب

Decompose and Composition



تجسم

Visualization



تجلیات الهی

Divine Manifestations



تجلیگاه

Manifestationary



تحمیق

Stupefying (Tamīq)



تخلیه انرژیهای پنهان

Discharge of hidden energies


تخیل

Imagination


تداخل تشعشعات منفی

Interference of negative Meta-Emissions



تداخل شعور معیوب

Interference of defective T-Consciousness



تداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāī)



تراکم

Density


تراکم پذیری

Compressibility


ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping rituals



ترمیم

Regeneration



ترکیب

Composition



تزکیه

Purification (Tazkiyeh)



تسبیح

Tasbī (Floatation)



تسخير

Possession (Tasxīr)



تسخيربانان

Possessians (P Group)



تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)



تسلط بر زمان و مکان

Domination over Time & Place



تسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)



تسهیلات حلقه های رحمانیت الهی

Facilities of Ramāniyyat-e ElāhīHalghehs



تسهیلات رحمانی

Rahmāni [the Merciful] Facilities



تشتت ذهنی

Mental scattering (Tašattot)



تشخیص اطلاعات

Recognition of Information



تشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluation



تشعشع

Meta-Emission (Tašašo)



تشعشع منفی

Negative Meta-Emission



تشعشعات جمعی

Collective Meta-Emissions


تشعشعات شعور معیوب

Meta-Emissions of defective T-Consciousness



تشعشعات شعوری

T-ConsciousnessMeta-Emissions



تشعشعات شعوری ناهمخوان

Inconsistent T-ConsciousnessMeta-Emissions



تشنج

Convulsion Hysteria



تصمیم گیری خودکار

Automated decision-making



تصمیم گیری زمانبر

Time-taking decision-making



تصور

Imagination


تضاد

Opposition (Taʣādd)


تضاد اساسی

Basic Opposition



تضاد اولیه

Primary Opposition



تضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Opposition



تضاد ثانویه

Secondary Opposition



تضادساز

Opposition-maker



تطابق نرم افزاری

Software compatibility



تطمیع

Enticement


تطهیر

Purification (Ta’hīr)



تظاهر و وانمودسازی

Simulation and Pretence



تعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balance



تعالی

Sublimity



تعقل

Reasoning, Intellect



تعمید آب

Water Baptism



تعمیم به عام

Generalization



تعهدنامه

Commitment-letter



تغییر (اصل)

Change



تفویض

Tafvīʣ (Entrusting)



تفویض اختیار

Entrusting the free will



تفکر

Intellection, Thought, Thinking



تفکر اشتراکی

Communal thought



تفکر نرم افزاری

Software-based thinking



تقدس

Sanctity



تقدیس

Sanctification



تقلید حیات

Imitation of Life



تقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)



تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusion



تلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration


تلقین ناپذیر(ی)

Unsuggestible / Unsuggestibility



تلقین پذیر(ی)

Suggestible / Suggestibility



تماس دست (فرادرمانی)

Hand touch



تماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection type



تمام خاموش / تمام شارژ

Totally-off / Fully-charged



تمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energy



تمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumption



تمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasure



تمسخر

Ridicule, Scoff, Mock



تمنا

Desire (Tamannā)



تمهیدات الهی

Divine preparations



تن واحده

Uni-Body



تن واحده انسان

Uni-Body of humankind



تنش روانی

Psychic tension



تنفس کیهانی

Cosmic respiration



تنوع انواع

Diversity of species



تنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindedness



توان بالفعل

Actual (Be-al-Fel) power



توان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) power



توبه

Return (Toubeh)



توجیه من (خدمات من مدافع)

Justification of the Me



توحید

Touhīd (Unity with Allah)



توده آگاهی

Mass of Awareness



توریهای فضا

Space Nets



توریهای کشسان

Elastic Nets (Fabrics)



توفیق

Divine success



توهم احساسی

Emotional hallucination



توهم دیداری

Visual hallucination



توهم شنیداری

Auditory hallucination



توهم پنداری

Imaginary hallucination



توکل

Reliance (Tavakkol)



تکاثف

Condensation



تکانش

Impulsion



تکساختاری

Mono-structural



تکقطبی

Mono-Polar



تکینه

Singular



تکینگی

Singularity



تیپ شخصیتی

Personality type



تیک حرکتی

Motor tic


تیک ذهنی

Mental tic



تیک شخصیتی

Personality tic



ث

ثواب (≠ صواب)

Reward (θavāb)



ج

جادو

Magic



جاذبه

Gravitation



جامدات

Solids



جان (نیروی محرکه)

Jān(Mover force, Propulsion, Propellant)



جان جانان

Jān-e Jānān(The Spirit of Spirits)



جانداران

Living things


جبر لحظه ای

Momentary Predestination (Jabr)



جبر و اختیار

Predestination (Jabr) and Free-will



جبروت

Jabarūt(the Spirit Realm)



جذب و دفع تشعشعات

Absorption and ejection of Meta-Emissions



جزء

Part / Component



جزءنگر

Part-viewer



جزءنگری

Part-viewing



جزءپذیر

Partible



جزابانان

Retributians (R Group)



جستجوگری (نرم افزار)

Seekerness



جلال

Jalāl(the All-Majesty)



جلوه / جلوه ها

Manifestation/s



جماد / جمادات

Inanimate body (Jamād)



جمال

Jamāl(the All-Beauty)



جمع آوری اطلاعات

Information gathering / collection



جمعبندی

Resultation, Conclusion 



جمعشدگی (ستاره به درون خود)

Shrinkage



جمعیت و فردیت

Collectiveness and Individualness



جن

Jenn



جنات

Jannāt (Paradises)


جنتی

Jannatī (My own paradise)



جنود شیطان

Satan's army


جنون

Insanity



جنون آنی

Instantaneous / Impulsive insanity



جنگ تشعشعاتی

Meta-Emissionary war



جهان ان-قطبی

N-polar universe



جهان تکساختاری

Mono-structural universe



جهان تکقطبی

Mono-polar universe



جهان دوقطبی

Bi-polar universe



جهان زیراتمی

Subatomic universe



جهان فوق اتمی

Supra-atomicuniverse



جهان ماکرو

Macro universe



جهان متوالی

Consecutive universe



جهان مجازی

Virtual (Majāzic) universe



جهان مجاور

Adjacent universe



جهان موازی ناهمسان

Non-homologous parallel world



جهان موازی همسان

Homologous parallel world


جهان ناهمگن

Heterogeneous universe / world



جهان نسبی

Relative universe



جهان هستی مادی

Material-based universe



جهان همگن

Homogeneous universe / world


جهان هیچقطبی

Non-polar universe



جهان وطنی

Cosmopolitanism


جهانبینی

Worldview



جهانشمول

World-inclusive, world-scale



جهانشناسی

Universalogy



جهت دادن / جهت دهی

Give direction / Directioning



جهتبانان

Directians (D Group)



جهتدار

Directional



جهتمند / جهتمندی

Directional / Directionality



جهنم

Jahannam (the Hell)



ح

حافظه جمعی کل

Collective memory of the whole



حافظه زیستی

Biotical memory



حافظه شعوری

T-Consciousness memory



حافظه فیزیکی کیهانی

Cosmic physical memory



حافظه نگهدارنده

Retentive memory



حافظه و آرشیو اطلاعات کل

Memory and archive of Information of the whole



حافظه پنداری

Imaginary memory



حامل اطلاعات

Carrier of Information



حاکم بر جهان هستی

Governing the universe



حایل (بین خدا و انسان)

Screen (between human and Allāh)


حب

Love (obb)



حبل الله

Rope of Allāh (abl-oAllāh)



حجاب (پرده و مانع)

Veil (ejāb)



حجت قلبی

Heart-affirmed Proof



حجم مجازی

Virtual volume



حذف خود

Elimination of the self



حذف من

Elimination of the Me



حذف منیت

Elimination of Me - centeredness


حرارت / درجه حرارت

Heat / Temperature



حرام

Unlawful, Religious forbidden (arām)



حرمت جهان هستی

Sanctity of the existence Realm



حرکات بنیادی

Fundamental movements / motions



حرکات غیرارادی

Involuntary / Non-volitional movements



حرکات پیوسته

Continuous movements



حرکت

Motion, Movement



حرکت / حرکات ترکیبی

Combined motion/s



حرکت از ظاهر به باطن

Moving from Apparent (āher) toward the Inner (en)



حرکت انتقالی

Transitional motion



حرکت اولیه

Initial motion



حرکت ثانویه

Secondary motion



حرکت جبری

Deterministic movement



حرکت جوهری

Substantial motion (Harakat-e Jouharī)



حرکت حبی

Love-based movement



حرکت ذاتی

Essential movement



حرکت رفت و برگشتی کیهان

Round-trip (Back and forth) motion of the Cosmos



حرکت سینوسی

Sinusoidal motion



حرکت طولی

Longitudinal motion



حرکت عرضی

Transverse motion



حرکت مارپیچی محوری

Axial helical motion



حرکت مارپیچی منظومه ای

System-formed helical motion



حرکت ماه [دور زمین]

Orbit of the moon



حرکت موج

Wave's motion



حرکت موجی

Waveform / wavic motion



حرکت نوسانی

Oscillatory motion



حرکت همه محوری

All-axial motions



حرکت واقعی

Real / Actual motion



حرکت وضعی

Rotational motion (Postural motion)



حرکت چرخشی مارپیچی و موجی

Helical and wavic rotational motion



حرکت چرخشی همه محوری

All-axial rotational motion



حریم خودشیفتگی

Domain of narcissism / egotism



حریم من ایدآل

Domain of Ideal Me



حزن

Sadness, Sorrow (ozn)



حس حضور

Perception of Presence



حس خود

Sense of self



حسادت

Jealousy



حسرت

Wistfulness



حصول نتیجه در کوتاهترین زمان (اصل)

Achieving the result in shortest time



حضور

Presence



حضور بی طرفانه

Impartial presence



حفاظ

efāz (Shield)



حق

TRUTH (aqq)



حقیقت / حقایق

Truth/s (aqiqat)



حقیقت بین

Truth-viewer



حقیقت بینی

Truth-viewing



حقیقت جو

Truth - seeker



حقیقت جویی

Truth - seeking



حقیقت داشتن صاحب تصویر

Image owner’s being of Truth



حقیقت مجازی

Virtual(Mazic) Truth



حقیقت وجودی

Existential Truth



حقیقت کل

Truth the whole



حقیقتنگر

Truth - viewer



حقیقتنگری

Truth - viewing



حقیقتگرا

Truth - oriented



حقیقی

True



حقیقی بودن صاحب تصویر

Trueness of the image’s owner



حكمتبانان

ekmatians (H group)



حلقه

Halgheh



حلقه آشتی با مرگ

Peace with Death (Aštī Bā Marg)



حلقه ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

Wholly Software Connection of Existence Layout (Čidman Vojud)



حلقه ارتباط ویژه

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)



حلقه اسکن دوگانگی

Duality Scan



حلقه اسکن نیروی کیهانی

Cosmic Force Scan



حلقه اسکن پلاریتی

Polarity Scan



حلقه اصلاح الگوی خواب

Sleep Pattern Correction (Olgū-ye Xāb)



حلقه اصلاح طبع نرم افزاری

Correction of Software Nature (Tab-e Narmafzārī)



حلقه اصلاح نرم افزاری

Software Modification / Correction



حلقه اصلاح و تنظیم مبدلهای انرژی پنهان

Modification and Adjustment of Hidden Energy Converters (Mobaddel e Energy)



حلقه اعوذ 2

Aūdh (2) 



حلقه اعوذ بالله

Aūdh-u billāh(I seek refuge in Allāh)



حلقه بارش

(Bāreš (Downpour / Raining



حلقه بی نام

(Bīnām (Nameless



حلقه بیذهنی

dhehnī (Mind-freeness)



حلقه ترک عادت

Tark-e Ādat (Habit Breaking)



حلقه تزکیه [تشعشعی]

Tazkiyeh [Tašašouī] (Emissionary Purification)



حلقه تشعشع دفاعی

Tašašo-e Defāī(Defensive Meta-Emission)



حلقه تشعشع دفاعی [در روح جمعی/ تماسی و تزریقی/چشمی/ ضددیداری/ ضدشنیداری]

Tašašo-e Defāī (in Collective Spirit)/ (Touch & Injection type)/ (Eye-Contact)/ (Anti-Visual)/ (Anti-Aural)



حلقه تشعشع مثبت

Tašašo-e Mothbat (Positive Meta-Emission)



حلقه تعمید روح

Tamīd-e Rūh (Holy Spirit Baptism)



حلقه درمان [با/بدون تماس دست]

Darmān (Divine Healing)



حلقه درمان موضعی

Local Darmān (Healing)



حلقه درک حضور

Dark-e Hoʣūr (Perception of the Presence)



حلقه ذهن اشتراکی

Dhehn-e Ešterākī (Communal Mind)



حلقه ذهن جمعی

Dhehn-e Jamī(Collective Mind)



حلقه روح جمعی [عام]

Rūh-e Jamī [General] (Collective Spirit)



حلقه رکوع

Rokū(Body Bowing in the Prayer)



حلقه سجده

Sajdeh(Prostration)



حلقه سلام

Salām (the Peace)



حلقه سکوت [ذهن] [با چشم باز/بسته/ برای طراحی]

Mind Silence (Sokūt-e Dhehn)



حلقه شارژ شعوری

Charge-e Šoūrī(T-Consciousness Charge)



حلقه شارژ یونی و الکترونی

Charge-e Yonī-o Electronī(Electron-ion Charge)



حلقه شرح صدری

Šarh-e adrī (Broadening of the Chest)



حلقه شوک، کانال، تزریق

Shock, Channel, Injection



حلقه فرادرمانی [با/بدون تماس دست]

Farādarmānī (Divine-Healing)



حلقه قطع اتصال [از شبکۀ منفی]

Disconnection (Qat-e Ettesāl)



حلقه قنوت

Qonūt(Submission, Obedience)



حلقه قونیه

Qūniyeh



حلقه قیام

Qiyām (Standing in the Prayer)



حلقه لاتضادی

Lā-Taʣāddī (No-Opposition State)



حلقه لایه حفاظت [بررسی برگردان موسیقی]

Protection Layer (Lāyeh-ye Hefāzat)



حلقه لایه محافظ [آنلاین ارتباط در کلاس]/ [ارتباط با سوگندنامه و نوشته جات]/ [اصلاح تشعشع منفی ناشی از متخلفین]/ [تفویض فرادرمانگری به شاگردان]/ [در مقابل تشعشع منفی محیطهای مختلف از جمله کلاس]

Protective Layer (Lāyeh-ye Mohāfez)



حلقه مشاهده لایه [حفاظت مراسم عبادی]

Observing the Protection Layer (Mošāhedeh-ye Lāyeh)



حلقه من معنوی

Man-e Manavī (The Spiritual Me)



حلقه های رحمانیت الهی

Rahmāniyyat-e Elāhi Halghehs



حلقه همفازی با زمان

Hamfāzī bā Zamān(Symphasing with Time)



حلقه همفازی کالبدی

Hamfāzī-ye Kālbodī (Bodily Symphasy)



حلقه همفازی کیهانی

Hamfāzī-ye Keyhānī(Cosmic Symphasy)



حلقه وحدت (ضدین)

Vahdat (e Dzeddayn) (Two-Opposites Unity)



حلقه وحدت [اتصال جمعی]

Halgheh of Unity


حلقه پاکسازی اماکن

Places Purgation (Pāksāzī-yeAmāken)



حلقه پاکسازی کانالها

Channels Purgation (Pāksāzī-yeKānālhā)



حلقه پیوند

Peyvand (Conjointment, Bond)



حلقه پیوند اشتراکی

Communal Conjointment / Bond



حلقه پیوند شعوری

T-Consciousness Bond



حلقه کنترل تشعشع منفی [روح جمعی]

Control-eTašašo-e Manfī (Negative Meta-Emission Control)



حلقه کنترل دشارژ (انرژی پنهان) بیرونی

Control-eDešaržBīrūnī (External De-charge Control)



حلقه کنترل ذهن

Mind Control (Control-eDhehn)



حلقه گستردگی

Gostardegī (Vastitude, Vastity)



حمد

amd (Praise)



حواس بیرونی اصلی

Main external senses



حواس درونی اطلاعاتی

Informational inner senses



حواس درونی کنترل زیستی

Inner senses of biotical control



حوزه های کالبدی

Body Areas



حکم صاحب تصویر نسبت به تصویر

Status of owner of Image relative to image



حکمت

ekmat (Divine wisdom)



حیات

Life



حیات اشتراکی کیهانی و فراکیهانی (فرضیه)

Cosmic and meta-cosmic communal Life



حیات تاریک

Dark Life



حیات روشن

Light Life



حیات پایه

Base Life



حیرت

Amazement, Astonishment (Heyrat)



خ

خاصیت دوگانه «موج– ذره»

Dual nature of wave-particle



خاموشی / خموشی

Xāmušī (Silence/Quietness)



خبیر (از صفات خداوند)

All-Aware (the) (al-Xabīr)



خداشناسی

Theology



خدامحور

Theocentric, God-centered



خدامحوری

Theocentricity, God-Centeredness



خدای رحمان

God the Rahmān



خدمت عملی

Practical service



خرابات

Xarābāt (desolate step, Erfanic ruin)



خرابی / خراب شدن

Desolation,Demolition, Ruin


خرد

Wisdom



خشم

Wrath, Ire, Anger



خصوصی (اماکن)

Private (Places/Spaces)



خلسه

Trance, Ecstasy



خلع سلاح

Disarmament



خلقت خاص

Special creation



خلقت عام

General creation



خمش فضا - زمان

Space - Time curvature



خمش نور

Light bending



خمیدگی فضا - زمان

Space-Time curvedness



خنثی سازی

Neutralization



خودخواهی

Egoism, Selfishness



خودسپاری

Self-surrendering



خودشناسی

Selfology



خودشناسی عرفانی

Erfanical selfology



خودفراموشی نرم / خشن

Mild / Truculent self-forgetfulness



خودفراموشی کالبدی

Bodily Self-forgetfulness



خودمحور

Self-centered



خودمحوری

Self-centeredness



خودنمایی

Ostentation, showing off



خودگردانی کیهان

Self-governing of the Cosmos



خوشبینی

Optimism



خیر و شر

Good and Evil



د

دادگاه ویژه

Special court



دارای عدم قطعیت

Being of Uncertainty



دانستگی

Learnedness



دانش کمال

Kamal knowledge



دربرگرفته شده

Included (Encompassed)



دربرگیرنده

Inclusive (Encompassing)



دربرگیرنده همه چیز

All-encompassing



دربرگیرنده کامل

Entire inclusive



دربرگیرندگی

Inclusiveness, Inclusivity



درخت

Tree (Šajareh/ Ādam’s Seed)



درمان

Darmān (Healing)



درمان موضعی / غیرموضعی

Local / non-local Healing



درمان مکمل

Complementary Darmān



درمان ناپذیر

Unhealable, Incurable



درونی / داخلی (کنترل دشارژ)

Internal



درک

Perception, Comprehension


دریافت (اخذ آگاهی)

Receipt



دریچه فرضی مانع ورود تشعشعات

Hypothetical valve preventing the entry of Meta-Emissions



دستگاه

System (Machine)



دستگاه کیهان

Cosmos system (Machine)



دشارژ

De-charge



دعانما

Pseudo-prayer



دفاعی

Defensive



دلرحمی

Kindheartedness



دلسوزی

Compassion



دموی

Sanguine



دندانه های امواج تکانش الکترونها

Jags of electrons impulse waves



دنیای ابزار

World of means



دنیای بی ابزاری

World of no-means



دنیای تناسب (نسبتها)

World of proportion



دنیای مجازی

Virtual (Majāzic) world



دنیای کمیت

World of quantity



دنیای کیفیت

World of quality



دوره جامع پایه

Comprehensive Foundation Program



دوره جامع پایه عرفان کیهانی حلقه

Erfan Keyhani HalghehComprehensive Foundation Program



دوره شعور

T-Consciousness course



دوری از رنج (اصل)

Pain avoidance



دوطرفه (در خصوص اعلام حلقه)

Two ways



دوقطبی

Bi-polar (Doqo)



دوقطبیت

Bi-polarity



دوگانه

Dualistic


دوگانه سازی کیهان

Cosmos dualization



دوگانگی

Duality



دید باطنبین

Inner-viewing vision



دید باطنی

Inner(enic) vision



دید ظاهربین

Apparent-viewing vision



دید ظاهری

Superficial vision



دید فراکُلنگر/ی

Interuniversalism vision



دید ناظر

Observer’s vision



دید نسبیتی

Relativistic vision



دید نسبیتی باطنی

Inner(enic) relativistic vision



دید واقعی

Actual vision



دید واقعی باطنی

Inner(enic) Actual vision



دید واقعی ظاهری

Apparent (āheric)Actual vision



دیگرمحوری

Other-centeredness



ذ

ذات

Essence



ذات هستی

Essence of universe



ذرات بنیادی

Fundamental particles



ذره سیاهچاله کیهانی

Cosmic Black Hole particle



ذریه

Seed Particle



ذهن - روانشناسی فراکُلنگر

Interuniversal Psymentology



ذهن آب / ماده

Mind of water / matter



ذهن ادراکی

Perceptional Mind



ذهن اشتراکی

Communal Mind



ذهن جمعی انسان

Collective Mind of humankind



ذهن جمعی جزء

Collective Mind of part



ذهن جمعی کل

Collective Mind of the whole



ذهن رها

Emancipated Mind, Free Mind



ذهن نهادی

Nahādic (Instinctive) Mind



ذهن واحده

Uni-Mind



ذهن پایه

Base Mind



ذهن کیهانی

Cosmic Mind



ذهنخوانی

Mind-reading



ذهنی - تنی

Mentosomatic


ذهنیت

Mentality, Mentalness



ذوق و شوق

Fervor and Eagerness



ذکر

Dhekr (Perception of Presence)



ذکر و مانترا

Dhekr and Mantra



ر

راه دور (ارتباط)

Far distance



راه نزدیک (ارتباط)

Close distance



رب العالمین

Lord of Realms



رب الناس

Lord of Ādamians (Rabb-o-Nās)



رحمان

Ramān (the All-Merciful)



رحمانیت عام الهی

Ramāniyyat e Āmm e Elāhī (Divine General Mercifulness)



رحمت

Ramat (Divine Mercy)



رحمت خاص

Ramat-e Xāṣṣ (Divine Special Mercy)



رحمت عام

Ramat-e Āmm (Divine general Mercy)



رحیم (از صفات الهی)

Raḥīm (The All-Merciful)


رحیمیت الهی

Raīmiyyat-e Elāhī (Divine Special Mercifulness)



رحیمیت جبری

Predestinational (Jabr) special Mercifulness



رشد فکری انسان

Human’s intellectual development


رضا / رضایت / راضی بودن

Satisfaction, Contentment



رفت و برگشت

Back and forth(Round-trip)



رفتار

Behavior, Manner



رفتارشناسی

Behaviorology



رقص سینوسی

Sinusoidal dance



رقص محوری

Nutation (Axial dance)



رقیق / رقت

Dilute, Dilutive, Dilution



رمبش

Collapse / Collapsing



رمبیدن

Collapse



رمبیدگی

Collapsedness



رند

Rend (Perfect Āref)



رندی

Rendi (Kamālistic Perfection)



رها / رهایی

Free / Freeness



رهایی (: خلاصی و مخلص شدن)

Deliverance, Emancipation



رهرو / رهروی

Wayfarer / Wayfaring



روان

Psyche



روان عاطفی

Emotional psyche



روان نهادی خاص

Special Nahādic (Instinctive) psyche



روان نهادی عام

General Nahādic (Instinctive) psyche



روانتنی

Psychosomatic



روانی

Psychic


روانیت

Psychicness,Psychalness


روح القدس

Holy Spirit



روح الله

Spirit of Allah



روح جمعی

Collective Spirit



روح هادی

Guide Spirit



روحیه مثبت / منفی

Positive / Negative spirit



روزی آسمانی

Heavenly sustenance



روش مجازسازی

Virtuality-making method



روشن شدگی

Enlightenedness



روشنبینی

Clear-sightedness



روشنفکری

Enlightenment



روشنگری

Enlightening, Enlightenment



ریاضت

Asceticism, Ascesis



ریاضیات کیفی

Qualitative mathematics



ریخت شناسی

Morphology


ریزذره / ریزذرات

Microparticles



ریزش (در مسیر کمال)

Fall, Downfall



ز

زامبیگری

Zombiism (Zombie pandemic)



زامبیگری کالبدی

Bodily Zombiism



زمان

Time



زمان حال حاضر حقیقی

True current Time



زمان حال حاضر واقعی

Actual current Time



زمان حقیقی

True Time



زمان واقعی

Actual Time

زکات

Zakāt(the reciprocity of blessings)



زیراتمی

Sub-atomic



زیرشعور

Sub-T-Consciousness



زیرکیهان

Infra-Cosmos



زیست بوم

Ecosystem

زیستشناسی شعوری

T-Consciousness biology



زیستگاه

Habitat

زیستی

Biotic / Biotical



س

سابقه بیماری

Medical history, Disease history



ساحت (حضرت / ملک)

Dominion


ساحت مقدس خود

His holy Presence



ساختار شعوری

T-Consciousness structure



ساختار موجی

Wave-based structure

ساز و کار کیهان

Mechanism of the Cosmos



سازمند

Organized, Structured



ساطع شدن

Emanate, Emit



سالک

Wayfarer



سايمنتولوژی

Psymentology



سايمنتولوژیست

Psymentologist



سايمنتولوژیسم

Psymentologism



سايمنتولوژیکی

Psymentological



سایمنتودرمانی

Psymentodarmāni



سایمنتوگر (= سایمنتودرمانگر)

Psymentoer



سایمنتوگری (= سایمنتودرمانگری)

Psymentoerness



سایمنتوگیر (= سایمنتودرمانگیر)

Psymentoee



سایمنتوگیری (= سایمنتودرمانگیری)

Psymentoeeness



ستاد عملیات ذهن

Mind’s operation headquarter



ستارالعیوب/ ستارالعیوبی

All-Concealer (the) of faults

All-Concealerness of faults



ستایش طلبی (اصل)

Praise-seeking



سختی

Rigidity


سرخوردگی

Disappointment, Frustration



سردی مطلق

Absolute coldness



سرعت نور

Speed of light / Light speed



سرکوب

Repression



سطح / سطوح شعوری

T-Consciousness level/s



سطح ذهن خاص

Special level of Mind



سطح ذهن عام

Common level of Mind



سطح ذهن کلی

General level of Mind



سطح روان خاص

Special level of Psyche



سطح روان عام

Common level of Psyche



سفر/سیر من الحق الی الخلق بالحق

Journey from the Truth (aqq) to Creature with the Truth (aqq)



سفر/سیر من الخلق الی الحق

Journey from Creature to the Truth (aqq)



سمیع (از صفات خداوند)

All-Hearing (the) (al-Samī)



سه بعدی سازی مغز

Brain three-dimensionalization



سوداوی (مزاج / تیپ)

Atrabiliousness



سوگندنامه

Affidavit



سکه وجودی

Existential coin



سکون (: بی حرکتی)

Quiescency (Motionlessness)



سیاهچاله درون - کیهانی

Intra-cosmic Black hole



سیاهچاله کیهانی

Cosmic Black hole



سیر تسلسل باطل

Endless futile sequence



سیر و سلوک

Spiritual Journey



سیری ناپذیری (اصل)

Insatiability



سیستم خودکار و خودگردان

Automated and autonomous system



سیستم دفاعی بدن

Body’s defense system



سیستم عصبی ثانویه

Secondary nervous system



ش

شادی و نشاط

Joy and mirth



شارژ شعوری

T-Consciousnesscharge



شارژ شعوری خاص / عام

Special / General T-Consciousness charge



شارژ شعوری ذاتی

Inherent T-Consciousness charge



شارژ شعوری طبیعی

Natural T-Consciousnesscharge



شارژ محیطی

Environmental T-Consciousness charge


شاهد / شاهدی

Witness / Witnessing



شبکه شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness Network (CTCN)



شبکه هوشمندی کیهانی

Cosmic Intelligence Network (CTCN)



شجره

Šajareh (Tree)



شجره هستی

Tree of existence (Šajareh)



شخصیت

Personality



شخصیت حقیقی / واقعی

True / Actual Personality



شخصیت پذیری

Personalitibility



شخصیتخوانی

Character-reading



شر (← خیر)

Evil



شرعی

Legal (religious)



شرک

Šerk (Polytheism)



شریعت

Religious Law (Šarīat)



شعاع کیهان

Radius of the Cosmos



شعور

T-Consciousness (Šoūr)



شعور بافت

Tissue T-Consciousness



شعور بنیادی

Fundamental T-Consciousness



شعور تعقل اختیاری

T-Consciousness of optional intellect



شعور تعقل غریزی

T-Consciousness of instinctive intellect



شعور ثابت

Constant T-Consciousness



شعور جزء (← شعور کل)

T-Consciousnessof part



شعور حیات

T-Consciousness of Life



شعور درک عشق

T-Consciousness of Love perception



شعور ذهن

T-Consciousness of Mind



شعور زمینه

T-Consciousness of groundwork



شعور زیستی

Biotical T-Consciousness



شعور سلول

T-Consciousness of cell


شعور سلولی

Cellular T-Consciousness



شعور طبیعی

Natural T-Consciousness



شعور عضو

T-Consciousness of organ



شعور مادی

Material T-Consciousness



شعور متغیر

Variable T-Consciousness



شعور ناظر

Observer’s T-Consciousness



شعور پایه

Base T-Consciousness



شعور کل

T-Consciousness of the whole



شعور کل (فرامکان)

T-Consciousness the whole



شعور کلتَر

Wholer T-Consciousness



شعور کلی

General T-Consciousness



شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness



شناخت احساسی

Emotional cognition



شناخت باطنی

Inner-oriented cognition



شناخت ذاتی

Essence-oriented cognition



شناخت ذوقی

Fervor cognition



شناخت شعوری

T-Consciousness-based Cognition



شناخت ظاهری

Apparent-oriented cognition



شناخت کمی

Quantitative cognition



شناخت کیفی

Qualitative cognition



شناخت کیفی هستی

Qualitative cognition of existence



شناوری

Flotation / Floating



شهود / شهودی

Intuition / Intuitional



شوک کالبد اختری

Astral body shock



شکوفایی ذهنی و روانی

Mental and psychic flowering/ efflorescence



شیطان

Satan (Devil)



ص

صالح

Peace-man (āle)



صالحیت

Pacificism (Ṣāleḥiyyat)


صراط مستقیم

Straight Path, Middle Path



صفحه جریان نور خورشید

Panel of the sunlight flow



صفحه فرضی مجازساز اصلی

Hypothetical sheet of the main Virtuality-maker (Majāzsāz)



صفحه های فرضی مجازساز فرعی

Hypothetical sheets of subsidiary Virtuality-maker (Majāzsāz)



صفراوی

Biliousness



صلبیت

Rigidity



صلح (با خدا و ...)

Peace



صواب (← ثواب)

Right [act, etc.]



صیقلی مطلق

Absolute Glossy



ض

ضدانرژی

Anti-energy



ضدانرژی تاریک / روشن

Dark / Light Anti-energy



ضددیداری (تشعشع دفاعی)

Anti-visual



ضدذرات

Anti-particles



ضدرمبش

Anti-collapse



ضدشعور

Anti-T-Consciousness



ضدشنیداری (تشعشع دفاعی)

Anti-aural



ضدضربه (بودن)

Crush resistant, Unbreakable



ضدماده

Anti-matter



ضدماده تاریک / روشن

Dark / Light Anti-matter



ضدموج

Anti-wave



ضدکمال

Dzedd-e Kamāl (Anti-spiritual-perfection)



ضدیت

Opposition



ضدین

Dzeddayn (Two-opposites)



ضربه ناپذیری

Invulnerability



ضمیر خودآگاه

Conscious Mind



ضمیر ناخودآگاه

Unconscious / Subconscious Mind



ضمیر نیمه خودآگاه

Semiconscious Mind



ط

طاغوت

Tāghūt (Rebel, Disobedient)



طالعبینی

Soothsaying, Astrology



طب سوزنی

Acupuncture



طب مکمل فرادرمانی

Faradarmani Complementary Medicine


طبع نرم افزاری

Software nature



طبقات شعوری

T-Consciousness levels



طراح فرضی

Hypothetical designer



طراح کیهان

Designer (the) of the Cosmos



طرح توجیهی

Justification plans [feasibility study]



طرح نحوه اجرای کیهان

Plan for the manner of executing the Cosmos



طرح وجودی

Existential plan



طرح کلی مهندسی کیهان

General plan of engineering the Cosmos



طریقت

Tariqat (Erfan Path)



طلسم

Talisman, Spell



طلسمبانان

Talismanians (TS Group)



طول-موج/ طولِ موج

Wavelength / the length of the wave



طی الارض

Tayyol-Arʣ (Thaumaturgical teleportation)



طینت / سرشت

Nature / the Basis



ظ

ظاهر

Apparent, Appearance (āher)



ظاهر هستی

Appearance of existence



ظاهربین (اصطلاح عام)

Shallow-minded, Superficial (person)



ظاهربین (در مقابل باطن بین)

Apparent-viewer



ظاهربینی (در مقابل باطن بینی)

Apparent-viewing



ظاهرسازی

Simulation



ظاهرپرستی

Externalism



ظاهرگرایی

Appearancism, Literalism, Formalism



ظاهری

Apparent, Superficial (āheric)



ع

عارف

Āref (Gnostic, Theosopher, Mystic)



عاشق

Lover



عالم (عالمین / عوالم)

Realm/s



عالم امکان

Realm of Possibility



عالم تضاد

Realm of Opposition



عالم فراحقیقی

Meta-True Realm



عالم فرازبان

Supra-lingual Realm



عالم فرکانسی

Frequency-based Realm



عالم ماوراء

Metaphysics Realm



عالم موجی

Wave-based Realm



عالم هستی

Realm of existence / universe



عالم هستی مادی

Realm of material existence



عامل ایجاد وحدت اضداد

Factor of creating the unity of opposites



عامل متضاد

Opposed / Opposing factor



عامل مجازی زمان

Virtual (Majāzic) factor of Time



عامل مشترک ایجاد اضداد و وحدتساز[ی] اضداد (پوسته موتور)

Common factor of creating the opposites and unifying the opposites (Engine shell)



عامل هماهنگ کننده

Coordinator factor



عامل وحدتساز اضداد

Unifier factor of opposites / the factor unifying the opposites



عامل وحدتسازی اضداد

Factor of unifying the opposites


عبادت

Servitude



عدالت الهی

Divine justice



عدد (عصر)

Number



عدم

Adam (Nought, Non-existence)



عدم بقای اطلاعات فرعی

Non-survival of sub-Information



عدم تشابه و تکرار (اصل)

Dissimilarity and unrepetition



عدم حضور در حلقه

Lack of Presence/Nonpresence into Halgheh



عدم قطعیت «ط»

Uncertainty (T)



عدم مادیت

Immateriality / Lack of materiality



عدم همفازی

Lack of Symphasy



عدم کمیت

Lack of quantity



عرش

Arš (Divine Throne)



عرفان

Erfan (Halgheh, etc.)



عرفان حلقه

Erfan Halgheh



عرفان عملی

Practical Erfan



عرفان قدرت

Erfan of Power (Erfan Qodrat)



عرفان نظری

Theoretical Erfan



عرفان نوین

New Erfan (Mysticism)



عرفان کمال

Erfan of Kamal



عرفان کیهانی حلقه

Erfan Keyhani Halgheh



عشق زمینی

Terrestrial love



عشق عشقانی

Lovical love (Love-oriented)



عشق عقلانی

Logical love (Reason-oriented)



عصر عدد

Era of Number



عصر قانون

Era of Law



عصر هوشمندی

Era of Intelligence



عطف به خود (اصل)

Self-concern



عظمت

Aamat (Magnitude)



عقبماندگی روانی

Psychic retardation



عقل جزءنگر

Part-viewer Intellect / Reason



عقل واقعنگر

Realistic Intellect / Reason



علت وجودی

Existential cause



علم حصولی

Acquired knowledge



علم شهودی

Intuitional knowledge



علم محض

Pure knowledge



علم و دانش

Science and knowledge



علوم غریبه

Occult sciences



علیم (از صفات خداوند)

All-Knowing (the) (al-Alīm)



عمل و عکس العمل

Action and reaction



عمومی (اماکن)

Public (Places/Spaces)



عوامل اضداد

Factors of opposites



عوامل ایجاد اضداد

Factors of creating the opposites



عوامل ایجاد تضاد

Factors of creating the Opposition



عوامل تضادساز

Opposition-maker factors



عوامل جانبی

Ancillary factors



عوامل دخیل

Contributing factors



غ

غریزه

Instinct



غریزی

Instinctual, Instinctive



غم و اندوه

Sadness, Sorrow, Grief



غنی (از صفات خداوند)

All-Rich (the) (al-Ghaniyy)



غوطه ور (در هیچ)

Immersed



غیب

Ghayb (Invisible, Hidden)



غیب الغیوب

Ghayb-al-Ghoyūb(Hidden of Hiddens)



غیرجانداران

Non-Living things


غیرزیستی

Abiotic / Abiotical



غیرفشرده

Uncompressed



غیرقابل تعریف

Indefinable



غیرقابل توصیف

Indescribable, Ineffable



غیرقابل شکافت

Non-cleavable



غیرمتراکم

Non-dense



غیرهدفمند

Non-purposeful



غیرهمزمان (در خصوص اعلام حلقه)

Asynchronous



ف

فاز مثبت / منفی

Positive / Negative phase



فراابرشعور

High-Super-T-Consciousness



فراانرژی

Meta-energy

فراتضاد

Meta-Opposition



فراحقیقت

Meta-Truth



فرادرمانگاه

Faraclinic



فرادرمانگر

Faradarmangar [Faradarmaniator]


فرادرمانگری

Faradarmangari (Faradarmaniation)



فرادرمانگیر

Faradarmangir (Faradarmaniatee)



فرادرمانگیری

Faradarmangiri (Faradarmaniateeness)



فرادرمانی

Faradarmani(Divine-Healing)



فرادرمانی-شناختی

Faradarmaniological



فرادرمانی-شناس

Faradarmaniologist



فرادرمانی-شناسی

Faradarmaniology



فرادرمانیگرا (محقق و علاقه مند به فرادرمانی)

Faradarmanist



فرادرمانیگرایی (گرایش به حوزۀ فرادرمانی)

Faradarmanism



فراذهنی

Supra-Mental



فرازبانی

Supra-lingual / Supra-linguality



فرازمان

Meta-Time



فرازیرشعور

High-Sub-T-Consciousness



فراشعور

Meta-T-Consciousness



فراعقل

Meta-Reason (Fara-Aql)



فراغریزی

Meta-instinctual, Meta-instinctive



فراماده

Meta-matter



فرامکان

Meta-Place



فراپزشکی

Meta-medicine



فراکُلنگر (دید، بینش)

Interuniversalism

Interuniversal, Interuniversalistic


فراکُلنگر (صاحب دید فراکلنگری)

Interuniversaler



فراکُلنگر (محقق در حوزه فراکلنگری)

Interuniversalist



فراکُلنگری (دارای دید فراکلنگر بودن)

Interuniversalerness



فراکُلنگری (مکتب)

Interuniversalism



فراکیهان

Meta-Cosmos



فراکیهانی

Meta-Cosmic



فردانیت

Fardāniyyat (Divine Singularity)



فردیت

Individualness



فرضی (احتمالی / پنداشتی)

Assumptive / hypothetic



فرضیه، فرض

Hypothesis, Assumption, Theory



فصل مشترک (نقاط مشترک)

Intersection



فضا

Space



فضای بحرانی

Critical space



فضای نرمال

Normal space



فطرت

Fetrat(Main motherboard)



فلسفه وجودی

Existential philosophy



فلسفه وقوع

Philosophy of occurrence



فلک

Heavenly sphere, firmament



فهم

Understanding



فوق اتمی

Supra-atomic



فوق متراکم

Ultra-dense



فکرخوانی

Thought-reading



فیض

Feyʣ (Mercy emanation)



فیلتر بینش

Outlook filter



فیلتر ذهنی

Mind filter



فیلتر عقلی

Reason / Logic filter



ق

قاب قوسین

Qāb-a Qawsayn (the Two Arcs)



قابلیت بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) Capability



قانون ارتباط

Law of Connection



قانون تضاد

Law of Opposition



قانون تضاد و دوگانگی

Law of Opposition and Duality



قانون تغییر

Law of Change



قانون تولد و مرگ

Law of Birth-Death



قانون همبستگی و پیوستگی

Law of correlation & interconnectedness



قدرتنمایی

Power-showing



قرب

Nearness



قربانی (کردن)

Sacrifice



قضاوت کردن (شاهد نبودن)

Judge



قطع دیداری (تشعشع دفاعی)

Visual disconnection



قطع شنیداری (تشعشع دفاعی)

Auditory disconnection



قطعیت

Certainty



قفل ذهنی

Mental Lock



قمر (اقمار) مصنوعی

Artificial moons (satellites)



قوس صعودی

Ascending Arc



قوس نزولی

Descending Arc



قیاس اطلاعات

Comparison of Information



قیاس، ارزیابی

Comparison, Evaluation



قیچی زمان

Scissors of Time



ل

لاتضاد

No-Opposition



لازمان

No-Time



لامکان

No-Place



لاهوت

Lāhūt(Unity Realm)



لاوجود

No-Existence



لایه حفاظت

Protection Layer



لایه محافظ

Protective Layer



لبه کیهان

Rim of the Cosmos



لهیدگی

Quenching (Crushedness)



م

مادر دوم

Second-Mother



ماده تاریک

 Dark matter



ماده در وحدت

Matter in unity



ماده روشن

Light matter



ماده غیرمتراکم

Non-dense matter



ماده محض

Pure matter



ماده مطلق

Absolute Matter / TAM



ماده یکپارچه

Uniform matter



مادیت

Materiality



مارپیچی

Helical



ماهیت

Quiddity



مبدل آشکارساز حیات روشن

Detector converter of light Life



مبدل انرژیهای پنهان

Hidden energies converter



مبدل تاریک

Dark converter



مبدل حیات تاریک

Dark Life converter



متحرک

In-motion, Self-moving



متخلفین

Offenders



متصل

Linked (Mottael)



متصل شونده

Linkee



متصل کننده

Linker



متضاد

Opposing, Opposed



متغیر

Variable



متغیر بودن کیهان

Variableness of the Cosmos



مثلث شعوری

T-Consciousness triangle



مجاز (مَجاز)

Virtuality (Majāz)



مجاز بودن کیهان (مَجاز)

Virtualityness of the Cosmos



مجازبینی (مَجازبینی)

Virtuality-viewing



مجازساز

Virtuality-maker



مجازسازی (مَجازسازی)

Virtuality-making



مجازی (مَجازی)

Virtual (Majāzic)



مجازی ساز (مَجازیساز)

Virtualizer



مجازیت / مجازی بودن تصویر /کیهان

Virtualness of the image/Cosmos



مجازیسازی

Virtualization (Majāzi-sāzī)



محاط (مُحاط)

Encompassed



محرک

Stimulus, Mover



محصور

Surrounded



محقق (بیطرف)

Researcher / Truth-seeker



محور اعتقادی

Belief axis



محور بینشی

Outlook axis



محور حلقه ها

Halghehs axis



محور حیات

Life axis



محور خالق و مخلوق

Creator and creature axis



محور شعوری

T-Consciousness axis



محور وجودی

Existential axis



محور کیهان

Cosmos axis



محیرالعقول

Stupendous



محیط

Encompassing



محیط (از صفات خداوند)

All-Encompassing (the) (Mohī)



محیط میان سیاره ای

Interplanetary medium



مخدر محرک

Stimulant



مداخله برنامه شعوری

Intervention of T-Consciousness program



مداخله درمانی

Therapeutic / Cure / Treatment intervention



مدار سینوسی

Sinusoidal orbit



مدعی (سوپر دانا)

Pretentious (self-opinionated)



مدیریت بدن و سلول

Body and cell management



مدیریت تنازع بقا

Management of struggle for survival



مدیریت توزیع شعوری ذهن

Management of T-Consciousness distribution of Mind



مدیریت حافظه

Memory management



مدیریت داخلی وجود انسان

Internal management of human existence



مدیریت ذخیره اطلاعات (حافظه ذهنی)

Information storage management



مدیریت ذخیره اطلاعات کل

Whole’s Information storage management



مدیریت و سازماندهی ادراکات

Management and organization of perceptions



مدیریت چیدمان اطلاعات (فکرسازی)

Management of Information setup (Thought)



مدیریت کُلنگر

Whole-viewing (Holistic) management



مذهب

Sect, religious Sect



مذهب اشتراکی

Communal religion



مراد

Sufi master (Morād, Followed Mystic)



مراسم / مناسک [عبادی]

Religious Rites, Rituals



مرام

Creed, Credence, Religion



مرام رندی

Rendi creed



مربی

Morabbī (Master, Trainer)


مروارید سیاه خداوند

God's Black Pearl



مرگ خودفراموشی

Self-forgetfulness death



مرگ نامحسوس

Imperceptible death



مرید

Follower, Devotee, Disciple (Morīd)



مریدی

Devotion, Discipleship (Morīdī)



مریدی و مرادی

Mastership and discipleship (Morīdī-yo Morādī)



مسبب الاسباب (مُسبِّب الاسباب)

Causer (the) of All Causes



مستتر

Concealed



مسخ

Masx (Mind Possession)



مسیر (قانون مسیر و مقصد)

Path



مسیر حرکت انسان

Human journey['s path]



مشاهدات رصدی

Astronomical observations



مشهود (در عرفان)

Witnessed



مصونیت شعوری

T-Consciousness immunity



مضطر

Helpless, Desperate



مطلق

Absolute



مطلق بودن صاحب تصویر

Absoluteness of theimage’s owner



مظهر حق

Manifestation/Appearance of TRUTH (aqq)



معادله

Equation



معرفت

Divine-Knowledge



معرفت پژوه

Divine-Knowledge-searcher



معرفت پژوهی

Divine-Knowledge-searching



معرفتجویی

Divine-Knowledge-seeking



معرفتگرایی

Divine-Knowledgism



معلول

Caused, Effect



معنابخشی

Meaning-making, Sense-making



معکوس کلام

Reverse of speech



مقاومت توری فضا

Resistance of Space Fabric / Net



مقید

Bound



ملک (مَلَک)

Angel



ملک الموت (مَلَک الموت)

Angel of death



ملک الناس (مَلِک الناس)

Sovereign of Ādamians (Malek-o-Nās)



ملکوت

Malakūt (Angelic Realm)



ممکن الوجود

Possible-existent



من

Me (the), Ego



من ایدآل

Ideal Me



من برنامه ریزی شده

Programmed Me



من برنامه پذیر

Programmable Me



من ثابت

Stationary Me



من جمعی

Collective Me



من حقیقی

True Me



من دادستان

Prosecutor Me



من دون الله

Other than Allah



من شناسی

Meology



من ضدکمال

Dzedd-e Kamāls Me (Anti-Kamāl‘s Me)



من عشقانی

Lovical Me (Love-oriented Me)



من عقلانی

Logical Me (Reason-oriented Me)



من متحرک

In-motion Me



من متعالی

Sublime Me



من متغیر

Alterable Me



من مجری

Executor Me



من مدافع

Advocate Me



من مدیرعامل

Managing-director Me



من معنوی

Spiritual Me



من ناخودآگاهی

Subconscious / Unconscious Me


من ناقص

Imperfect Me



من هادی

Guide Me



من های درون

Inner Me's



من های ما

Our Me’s



من واقعی

Actual Me



من کامل

Perfect Me



من کمال

Kamāl’s Me (Spiritual-Perfection Me)



من کمالجو

Kamāl-seeking Me



من کمالپذیر

Kamāl-receptive Me



من کمی و کیفی

Quantitative and Qualitative Me



من گردن کلفت

Bully Me



مناظره

Co-observation(Monāereh)



منشور فرضی

Hypothetical Prism


منشور فرضی تأویل (بازگشت)

Recoil hypothetical Prism



منشور فرضی تبدیل

Conversion hypothetical Prism



منشور معکوس (تأویل)

Inverse Prism (Recoil)



منطق خلقت

Creation Logic



منظر

Observatory, Observer-view (Manẓar)


منظره

Obserview (Manareh)



منظره حقيقی

True Obserview



منظره سخت افزاری

Hardware Obserview



منظره مطلق مطلق

Absolute-absolute Obserview


منظره مطلق نسبی

Relative-absolute Obserview



منظره نرم افزاری

Software Obserview


منظره نسبی بالقوه

Potential-relative Obserview



منظره نسبی حقیقی

True-relative Obserview


منظره نسبی واقعی

Actual-relative Obserview



منظره واقعی

Actual Obserview



منظره واقعی مطلق

Absolute-actual Obserview



منظره کیهان

Obserview of the Cosmos



منظور (هدف منظره)

Observed (Manūr)



منفعت طلبی (اصل)

Profiteering, self-interestedness



منیت

Me-centeredness, Me-ness



مهبانگ

Big Bang



مهندسی شعوری کیهان

T-Consciousness Engineering of the Cosmos



موج بنیادی

Fundamental wave



موج غیرمتراکم

Non-dense wave



موج متراکم

Dense (Compressed) wave



موجودات ذهنی

Mind-beings, Mindic beings



موجودات زنده

Living organisms


موجودات عقلی

Logic-beings



موجودات غیرارگانیک

Nonorganic Beings



موجودات فرازمینی

Extraterrestrial beings



موجودیت

Existency (entity)



موجی

Wave-based, Wavic, Waveform



مچالگی / مچاله شدن

Crumple



مکان

Place



مکتب

School



میدان ثابت جمعی

Collective constant Field



میدان شعوری

T-Consciousness Field



میدان شعوری ثابت

Constant T-Consciousness Field



میدان شعوری ثابت ترکیبی

Combinational-Constant T-Consciousness Field



میدان شعوری ثابت تکی

Individual-Constant T-Consciousness Field



میدان شعوری ثابت جمعی

Collective-Constant T-Consciousness Field



میدان شعوری زیستی

Biotical T-Consciousness Field



میدان شعوری متغیر

Variable T-Consciousness Field



میدان پیوند شعوری

T-Consciousness bond Field



میدان گرانشی

Gravitational Field


میل به مثبت

Tendency to Positive



میل به منفی

Tendency to Negative



میکده

Meykadeh (Spiritual Cabaret/Tavern)



ن

ناامیدی / یأس

Despair, Hopelessness



نابسامانی ذهنی

Mental disarray / disorderliness

نابهنجاری

Abnormality



ناخودآگاهی

Unconscious / Subconscious



نارضایتی

Dissatisfaction



ناسوت

Nāsūt(Ādamians Realm)



ناسپاسی

Ingratitude



ناظر

Observer (er)



ناظر مطلق مطلق

Absolute-absolute observer



ناظر نسبی زیستی

Biotic relative observer



ناظر نسبی غیرزیستی

Abiotic relative observer



ناظر نسبی نسبی

Relative-relative observer



ناظر واکنشگر تحلیلگر

Reagent / Reactant-analyzer observer



ناهمخوانی

Incongruity, inconsistency



ناهمسانگرد / ناهمسانگردی

Anisotropic / Anisotropy 



ناهمفازی شعوری

T-Consciousness unsymphasing



ناهمگن

heterogeneous



ناهمگنی

Heterogeneity


ناکشسان / ناکشسانی

Inelastic / Inelasticity



نباتات

Plants



نتیجه گیری مطالعاتی کیهان

Study-based conclusion of the Cosmos



نجات جمعی

Collective rescue



نحوه تظاهر حرکت / موج

Howness of appearance of motion / wave



نحوه شکلگیری کیهان

Howness of formation of the Cosmos



نحوه وقوع

Way of occurrence



نذر

Nadhr (Vow for Allah)



نرمی مطلق

Absolute softness



نسبی

Relative



نسبی بودن کیهان

Relativeness of the Cosmos



نسبیت طاهری

Relativity (T), Taheri Relativity



نسبیتی

Relativistic


نشانگان بیماری

Symptom of illness / desease



نظارت

Observation (Neārat)



نظاره

Observing(Neāreh)



نظاره و نظر (در فیزیک)

Observation



نظاره کردن (شاهد بودن در عرفان)

Witness (to)



نظاره گر و شاهد (در عرفان)

Witness



نظاره گری، نظارگی (در فیزیک)

Observing, Observerness



نظام قدیم

Old education program



نظر

Naar (Glance)



نظر (پردازش منظره)

Observancy (Naar)



نظریه (منظره بالقوه)

Pre-obserview (Naariyyeh)



نظریه احتمال

Probability theory



نظریه طاهری

Taheri theory



نظم

Order



نظیر

Co-obserview (Naīr)



نفرین

Curse



نفس

Soul (Nafs)



نفس الله

Nafs-o-Allah (Soul-of-Allah)



نفس جسمانی

Physical Soul



نفس ذهنی

Mental Soul



نفس رحمانی

Rahmāni(the Merciful) Soul



نفس روانی

Psychical Soul


نفس کل (نفس کُلّ)

Soul the whole



نفس کلی (کُلّی)

General Soul



نفوذ موجودات غیرارگانیک

Penetration of Nonorganic Beings 



نقشه وجودی

Existential map



نقطه تکینه

Singular point